Alati i prihvati alata za CNC strojeve

Kod tokarilice se koriste i mirujući i pogonjeni alati, pa tako postoje i držači za mirujuće i  pogonjene alate. Držači moraju ispunjavati svoje određene zadaće. S jedne strane, držači za  pogonjene alate moraju osigurati apsolutnu poziciju alata u odnosu na revolversku glavu, dok s druge strane držači za mirujuće alate moraju osigurati poziciju alata u odnosu na revolversku glavu. Glavno vreteno je najbitnije vratilo, a u lancu prijenosnika glavnog gibanja je glavno. Na glavno vreteno se stavlja prihvat alata i rezni alat. Zadatak glavnog vretena je da osigurava zadani položaja između obratka i alata. Vreteno se oslanja na dva i tri oslonca. Oslonac može biti sa jednim ili više ležajeva. Ležajevi koji se upotrebljavaju mogu biti aksijalni, radijalni ili radijalno-aksijalni. U principu su metalni, ali se koriste u kombinaciji s keramikom i metalom. Sustav za prihvat i stezanje alata je standardiziranog oblika i naziva modul za prihvat alata.  Standardiziran je oblik i određene mjere, a to su ISO i HSK prihvat alata. Ostatak sustava za  prihvat alata čini dio za stezanje i otpuštanje alata.

Držači alata služe za siguran prihvat alata tijekom obrade odvajanjem čestica. HSK i ISO držači alata se danas najviše koriste. Postoji nekoliko osnovnih vrsta držača alata:

· CAT držač alata

· BT držač alata

· HSK šuplji konus

· ISO držač alata

Prednamještanje alata vrši se na specijalnim uređajima i napravama. Specijalni uređaji za prednamještanje obično se dobivaju uz sami stroj i dijele se na: uređaji za prednamještanje alata za obradu otvora i glodanja i uređaji za prednamještanje alata za tokarenje. Univerzalni uređaji za prednamještanje, mogu se za alate za tokarenje i glodanje.

Možemo zaključiti kako izbor parametara obrade i izbor alata su najbitniji čimbenici kod obrade odvajanjem čestica. Kod izmjene alata i prihvata treba biti veoma oprezan. Jako veliku ulogu imaju i materijali od kojih smo izradili alat. To je početak kod kojeg moramo biti veoma oprezni jer je bitan i ovisi kakva će nam biti obrada.

Za dobivanje što boljih rezultata moramo neprestano pratiti podatke i alatima i režimu obrade. Moramo i konstantno pratiti obradu jer time gledamo kakva će nam biti kvaliteta obrade. Automatske izmjene alata i obratka uvelike su doprinijele proizvodnji, jer su im najveće  prednosti brzina odnosno premještanje. Glodanje je danas jedan on najzastupljenijih postupaka obrade. Sve te obrade odvajanjem čestica ne bi bile moguće da nemamo alat kojim se postiže obrada. Razvojem tehnologije došla je i potreba za što bržom i preciznijom obradom. Stoga su se morali modernizirati alati i oprema.

X